top of page

แรงค์ต่ำ - สูงเริ่มต้นที่ตรงไหน?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า แรงค์ต่ำ แรงค์สูง มาบ้างแล้ว แต่จริง ๆ แล้วคำว่า แรงค์ต่ำ แรงค์สูง มันควรที่จะเริ่มต้นที่ตรงไหนถ้าอิงจากหลักความเป็นจริงแล้วจะเรียงตามนี้Iron, Bronze และ Silver = แรงค์ระดับต่ำ


Gold, Platinum, Diamond และ Ascendant = แรงค์ระดับกลาง


Immortal และ Radiant = แรงค์ระดับสูงแล้วทุกคนละ แบ่งแรงค์กันอย่างไรบ้าง?コメント


bottom of page